Vi er alle medskapere

av vårt innemiljø

i  bygget vi oppholder oss i


***

Vi tror innemiljøsamarbeidet har betydning for å skape:

*et godt læremiljø 

*et godt arbeidsmiljø

*tenke fellesløsninger

våre undervisningssteder og barnehager3 hovedfaktorer som fremmer et godt innemiljø

***

1. Høy rengjøringskvalitet, mikrofiber og rent vann

2. Smussforebyggingrister og mattesoner ved alle innganger

3. Miljøbevisste brukere, vi er alle medskapere av vårt innemiljø

Erfaringer og tanker om innemiljøet

Et godt innemiljø er viktig for alle.

På undervisningssteder og barnehager er det stor aktivitet, og støv i luften gir store utfordringer for mange, særlig for allergikkeren. Det som skaper mest støv, er sand på gulvet. Sanda i seg selv skaper ikke støv, men slipeeffekten som oppstår når vi går eller løper, skaper svevestøv av belegg eller polish. Det blir samme effekt som om vi monterer sandpapir under skoene. Det gir en støvproduksjon, som gjør at støvnivået på pulter, inventar og gulv, overstiger flere ganger anbefalt innemiljøkvalitet, etter en skoledag. Det samme skjer også i barnehagene.


Det er enkelt å stoppe sanda, skape rene overflater og et godt innemiljø gjennom fokus på 3 faktorer.

1. Rister utenfor alle innganger, og mattesoner på innsiden.

2. Rengjøring med mikrofiber og bare rent vann.

3. Alle brukere bytter fra utesko til innesko i garderoben,  besøkende tar på skoovertrekk (Blåsokker), som de tar av seg ved utgang. Likedan er regelen at alle har personlig ansvar for å rydde opp etter seg, ved søl eller uhell.


Rent med mikrofiber og rent vann?

Vannet løser opp fett og smuss, når overflatespenningen er borte.  Før hadde vi bare såpe som kunne  gjøre jobben. Etter 1994  da mikrofiber kom på markedet, kan den  gjør  samme jobben, like godt som såpa, og det etterlates ingen film på overflaten, den er helt ren. Bruker vi  såpe i vannet, ligger det alltid igjen en film på overflaten, og når vi går frem og tilbake, slipes den filmen av, og blir til støv, som legger seg på alle horisontale flater, pulter, bord og skaptopper etc.   


Samarbeid.

På et av mine oppdrag fikk jeg spørsmålet: "kommer du for å sjekker renholderne", nei svarte jeg, jeg komme for å sjekke dere. "Å, hvordan da". Renholderne gir dere rene lokaler, og det er dere som opprettholder denne renheten, gjennom deres adferd. "Å, ja, du vet vi prøver å gjøre vårt beste". Det ser jeg, for måleresultatene viser et høyt renhetsnivå, som også allergikkere kan oppholde seg i, uten problemer. "Takk det var godt å høre"


Omstillingsvilje

Når barna opplevde at de var medskapere av innemiljøet, så ble det fort en kunnskap som ble deres eiendom, og når alle var medskapere ble det naturlig å samarbeide med hverandre, også de voksne. Av naturlige årsaker er vi voksne litt tregere til å se nye sammenhenger, men jeg opplevde at barna var gode medhjelpere.

Barna sier i fra til voksne som slurver, på en så selvfølgelig måte, at de voksne må rette seg etter barnas veiledning.

***

Nordisk innemiljønorm for rengjøringskvalitet

Nordisk innemiljø normer anbefaler  max 1,0 % støvdekke etter rengjøring, og har max verdier på gulv, inventar og  horisontale flater, også  horisontale flater over 1,8 m  over gulv, som ikke må overstiges, før neste rengjøring.

Etter rengjøring med mikrofiberverktøy, er det helt vanlig med 0,4 % - 1,0 % støvdekke. 

Etter rengjøring med vann og såpe, er det vanlig med 1,5 % - 2,5 % støvdekke.

Med litt trening er det  lett å måle renhetsgraden på 1,0 % med en sammenrullet hvit fuktig mikrofiberklut.


Mikrofiber og rent vann fjerner flest bakterier.

Ved målinger  etter rengjøring med såpe i vannet og med mikrofiber og rent vann, så var det færre bakterier igjen etter rengjøring med mikrofiber og rent vann, enn med  såpe i vannet. Derfor er det viktig at alle mikrokluter rengjøres alltid på 90 grader C, slik at de er fri for bakterier og klare for ny jobb.

Oftest så blir mopper og vanlig rengjøringsutstyr rengjørt på 60 grader, men det dreper ikke alle bakteriene. 

***

Det vi er overbevist om, det skaper vi.

En kommune har jeg fulgt i 12 år, og i begynnelsen møtte jeg ledere og medarbeidere som forklarte meg at med så stor skole, og så mye sand på utsiden, så var det umulig at det ikke kom litt sand inn i  klasserommene, det måtte jeg forstå. De fikk rett, sanda kom inn i skolen og i klasserommene. 

Etter noen år, når barna fra barnehagen, og barna i 1. og 2. klasse ble eldre, ble skolene mer og mer  sandfrie. Når jeg spurte ledere, medarbeidere og barna, om hvordan de greide å skape en sandfri skole, så så de på meg og kommenterte, vi vil ikke ha sanda inne, den gir ikke et godt innemiljø. Mine målinger kunne bekrefte at det var rent hele dagen, og det ble mer og mer vanlig å rengjøre annen hver dag, og allikevel ha et renhetsnivå, som tilfredsstilte allergikeren.


Allergikeren og såpe

På et åpent kurs i nord Norge, fortalte 2 renholdere  om at de på en skole hadde 4 allergiske elever som måtte gå hjem etter halve skoledagen.  Da de stoppet å bruke såpe i  den daglige rengjøringen, som et eksperiment, kunne de 4 allergiske elevene være på skolen hele dagen, uten problemer.  Etter skolestart om høsten, måtte de 4 allergiske elevene gå hjem, etter kort tid, på grunn av at i hovedrengjøring ble det brukt såpe. Skolen ble stengt, og etter at renholderne skyllet alle vegger og rengjorte flater, med rent vann, kunne de allergiske elevene være på skolen hele dagen uten problemer.

Såpe i rengjøringen skaper problem på to måter, både som lukt og i svevestøvet fra gulvet ved aktivitet.


Jeg trodde det ble ekstra rent med såpe.

Forståelsen av at såpa gjør rent, er en inngrodd missforståelse, som er ugunstig for barna i barnehagen.

Målte et nylig rengjort spisebord, som visuelt så rent ut, men målingen viste mellom 10 og 12 %. Jeg fortalte den som hadde rengjort bordet om resultatet, og hun forstod ikke at det var mulig, for hun hadde være nøye med sin rengjøring og brukt såpe.

Jeg satte meg ved spisebordet og la fingene på bordkanten, og spurte henne om barna noen ganger gjorde det samme, noe hun bekreftet. Så puttet jeg fingrene i munnen, og spurte om det hendte at barna av og til gjorde det samme, noe hun bekreftet.

"Å nå skjønner jeg, utbrøt hun, i realiteten så gir jeg barna såpe å spise."

Ja, på grunn av den lille fuktigheten vi har i hendene, løser den opp såpa på bordet som du ikke ser, og når de putter fingrene i munnen, får de den i seg. Da kom hennes utbrudd. «Jeg skal aldri mer bruke såpe i rengjøringen».

Jeg tok en godt fuktig mikro klut og rengjorde bordet, og tørket over med en sentrifugetørr mikroklut, og målte 0,5 % etterpå.

Hennes ny kunnskap, utløste en befriende latter for oss begge, noe som for meg bekreftet at hun var i læremodus, og hadde forstått. En positiv opplevelse.


Sand på gulvet 

Foretok min støvmålinger på gulvet, rundt meg kravlet barna og hadde det veldig gøy. Målingene gjorde meg svett på ryggen, de viste mellom 10 og 20 % støv.

Etter at jeg var ferdig tok jeg kontakt med leder, og fortalte om de svært dårlige måleresultatene. Hun forstod ikke den negative virkningen sanda hadde på innemiljøet, så  det lå an til en negativ kommunikasjon mellom oss, og det ønsket jeg ikke.

La meg på rygg på gulvet og akte  fra vegg til vegg, de mørke klærne jeg hadde gjorde nok en ekstra effekt.

Reiste meg og spurte, hvordan ser jeg ut på ryggen? «Du er helt hvit på ryggen». Snudde meg mot henne og sa, jeg ønsker du gir de barna som ligger på gulvet og leker, bedre føde enn det du ser på ryggen min, så tok jeg min koffert og gikk.

Året etter møtte hun meg i døra, og smilte fra øre til øre. «Hva synes du om mattedekningen vi har?» Den gir gode muligheter for en sand fri barnehage. «Du kan gå i hvilket rom du vil, du skal ikke finne et sandkorn på gulvet. Du gav meg ei lekse i fjord, gamle, lange mann, la seg på gulvet, og akte over hele gulvet, da du reiste deg var du helt hvit på ryggen, men du lærte meg noe meget viktig» Vi smilte begge to. Denne gangen kunne jeg levere en rapport, som viste bare gode målinger, og som indikerte et godt innemiljø for alle, også for allergikeren.

***

Kartlegging av renheten i bygg

Når jeg kartlegger renheten i et bygg, skriver jeg en resultatrapport for hvert rom jeg kartlegger, og en tilstandsrapport  som viser gjennomsnittet av alle resultatrapportene for bygget. Det gir enhetsleder en god informasjon om innemiljøet i bygget, og info om det som de har lyktes med og  det de ikke er blitt så gode på, enda.


I en lære prosess er det viktig å være klar over:

Det vi hører, glemmer vi

Det vi ser, husker vi

Det vi opplever, forstår vi


Våre tjenester

Kartlegging av renheten på horisontale flater 


Vi følger de Nordiske innemiljø normer som kom i 1994, samtidig som BM Dustdector ble konstruert, etter et samarbeid mellom de 3 nordiske land.  

Som verktøy bruker vi BM Dustdecetor, visuell bedømming og avsmittingsprøver med microfiberklut.


***

Kartleggingsrapporten leveres i 4 deler.

1. Resultatene fra rommet som er kontrollert.

2. Tilstandsrappoer for hele bygget.

3. Samle rapport for alle bygg

4. Forslag til tiltak.Tilbudspakke 1


* Infoseminar 2 timer (Leder og renholdsledere)

           Beskrivelse av Nordiske innemiljø standard

           Definisjon av Miljørenhold

           Hvordan bygge en Miljørenholds organisasjon

           Hvordan praktisk gjennomføring skaper ny bevissthet

           Økonomi

* Kartlegging av renhetsnivåer i 1 skole og 1 barnehage

* Reultatrapport for hvert rom som er kartlagt, ettersendt

* Tilstandsrapport for hvert bygg, ettersendt

* Forslag til tiltak, ettersendt


Vårt introduksjonstilbud er kr 5.000 + mva for overstående pakke
Bakgrunnsmateriale for å gjennomføre tilbudspakka:

En kort beskrivelse av dagens utfordringer i kommunen angående:

* Hvordan renholdet er organisert, eventuelle utfordringer

* Utfordringer angående innemiljøet  i skoler og                                 barnehager

* Annen relevant informasjon


Bevisstgjøringsseminar og samtaler om  hvordan komme igang


* Introduksjons seminar

* Starthjelp til selvhjelp.

* Intensjonsavtaler mellom de som bruker              byggene og de som rengjør.

* Enkle skjemaer for egenvurdering av                  renhetsnivået.

***


Jeg er tilhenger av forståelsen:


Den som eier problemet,

bør også eie løsningen,


men også lytte til andres erfaringer

Tilbudspakke 2


* Bevisstgjørings seminar 5 timer  (Leder og renholdere max 30)

    Tema:

         Nordisk innemiljøkvalitet (1994)

          Miljørenhold

          Miljørenholds organisasjon

          Hvordan praktisk gjennomføring, skaper ny bevissthet

          Økonomi


Vårt introduksjonstilbud er kr 5.000 for overstående pakke


Bakgrunnsmateriale for å gjennomføre tilbudspakka:

En kort beskrivelse av dagens utfordringer i kommunen angående:

* Hvordan renholdet er organisert, eventuelle utfordringer

* Utfordringer angående innemiljøet  i skoler og barnehager

* Annen relevant informasjon


***


Det er viktig å være klar over hvordan menneskenaturen  i oss reagerer i læresituasjoner


Vi handler alltid etter, ut i fra det vi forstår.


Min erfaring, er at når våre arbeidsoppgaver blir forandret, får vi lett fokus på det som er feil. Når vi vet hvorfor vi reagerer slik, er det lettere å stoppe nedturene, og rette fokus mot det vi ønsker å skape, og sammen skaper vi en gradvis permanent opptur, hvor samholdet og glede får en ny dimensjon.

Kontaktes på: epost: post@angell.no og telefon 450 27 385

Ingvald Angell

Daglig leder, kartlegger og praktisk veileder

Kundeevalueringer

Miljøserviceleder Marit Ryste Nilsen, Bamble kommune

Ingvald har vært med fra starten i 2009. Kartleggingen og hans veiledninger, har gitt oss gode verktøy for å skape godt samarbeid mellom miljøservicearbeiderne og brukerne av lokalene, slik at i dag er vi alle medskapere av innemiljøet. Miljøserviceleder Tove Brenna Holmen, Åmot kommune


Gjennom kartleggingen av renheten på overflatene fikk vi faktainfo. Den hjalp oss i å skape samarbeid, mellom miljøservicearbeiderne og brukerne av lokalene, og samtidig inspirere oss til å utvikle våre fagkunnskaper om rengjøring og organisasjonsutvikling. Vi jobber nå tverrsektorielt med en helhetlig forståelse i organisasjonen og samfunnet.

Vi har gått fra 21 årsverk til 11, 4.

Vi har flere bygg, men nå gjennomføres lite behovsrengjøring i alle administrative bygg, på grunn av ny teknologi med at Roboter.har overtatt denne jobben. Nå får vi tid til oftere ressursoppgaver , dvs. rengjøring av bortgjemte flater og høye flater, som gir høyt renhetsnivå i rommet, (godt innemiljø).


Ingvald Angell

Jeg har siden 1980 vært opptatt av hvordan skape et godt innemiljø i bygg, slik at allergikkeren kan ha en like god opplevelse av innemiljøet, som oss andre som ikke har allergi. 


Det har vært min drivkraft hele  tiden.

På midten av 80 tallet ledet jeg Glomfjord Vaskeri. Vår størse renholdskunde var Hydro. På grunn av høyt sykefravær, inngikk jeg et samarbeid med ergoterapeuten og innleid konsulent Einar Kåre Johnsen. Sammen kom vi frem til bedre utstyr som gav mer ergonimisk arbeidsstillinger og å jobbe i team, istedenfor å jobbe alene. I sum bidro det til et mye lavere sykefravær.


Mitt firma Servicemiljø i Oslo var ansvarlig for "Nesøya modellen". I samarbeid med Jobo Personutvikling, og med rektor ved skolen, utvidet vi definisjonen av: Renhold = rengjøring, til: Renhold = rengjøring + gulvvedlikehold + smussforebyggende adferd, under navnet Allergiforebyggende renhold.


Etterhvert er ordet Renhold byttet ut med Miljørenhold som på en enkel måte forklarer at et godt innemiljø i et bygg, kommer av et godt miljøsamarbeid, der den behandlende og forebyggende tankegang samarbeider.Min største oppdagelse er den innsikt som Miljøservicearbeiderne (tidligere definert som renholdere) tilegner seg, når de i tillegg til sin rengjøringsjobb, også jobber med gulvvedlikehold, deltar i planlegging av smussforegyggende tiltak, info til brukerne om bl.a. hvorfor de må bruke innesko eller skoovertrekk, eller andre ting, og ved plutselig sykefravær, er de også disponibel for både skolen, barnehagen og sykehjemmet, i nød situasjoner.


Fordi fokuset er endret fra å bare gjøre rent, til at gulvvedlikehold og periodisk rengjøring har fått et større fokus, så kan de være mer fleksibel i krise situasjoner, også fordi brukernes aktive miljøbevisste adferd, gir lokalene et høyt renhetsnivå hele dagen.  

I de prosjektene jeg har vært involvert i, har deres endrede arbeidsoppgaver, jobbe i team og rullering mellom byggene, bidratt til en større forståelse for deres medvirkning i samfunnet, som de er en del av. 


Jeg står ikke tilsluttet noe konsern, eller firma, og er ikke utstyrsleverandør. Utstyret jeg bruker i mine demonstrasjoner, kan kjøpes over hele landet. 


Jeg selger kun av mitt kunnskapslager, som jeg med stor nysgjerrighet har tilegnet meg i løpet av 40 år, og heldigvis blir jeg aldri utlært. 


Min undervisningsform, er "hjelp til selvhjelp", fordi hvis en god løsning skal fungere over tid, må den også eies av de som har utfordringen/problemet.

Kontakt